Projektet

Anëtare themeluese e ’’Koalicionit të OJQ-ve për shëndet dhe të drejta seksuale dhe riprodhuese’’.

Qëllimi i të cilit është:

– Përfshirja e OJQ-ve në një dialog publik dhe në zhvillimin e politikave në lidhje me shëndetin dhe të drejta seksuale dhe riprodhuese;
– Përmirësimit dhe avancimit të strukturës ligjore, politikave publike dhe rritja e vetëdijesimit publik për shëndetin dhe të drejta seksuale dhe riprodhuese përmes avokimit;
– Rrrija e fokusit së Qeversië së Kosovës për shëndetin seksual dhe riprodhues me anë të monitorimit të legjislacionit të aplikueshëm.