Përfaqësimet

 • Përfaqësimet  e PRAK në nivel Europian dhe Ndërkombëtar:

  1. Aleanca Ndërkombëtare e Organizatave të Pacientëve (International Alliance of Patients’ Organisations- IAPO)
  2. Rrjeti Evropian i Shoqatave të Pacientëve (Active Citisenship Network – ACN),

 

Përfaqësimet e PRAK në nivel kombëtar:

 

 1. Këshilli Përgatitorë për themelimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.
 2. Në Bordin Udhëheqës të Shërbimit Spitalorë Klinik Universitarë të Kosovës – SHSKUK,
 3. Bordi për Mbikëqyrje Etike dhe Profesionale në Ministri të Shëndetësisë,
 4. Komitetin e Auditimit të SHSKUK – së,
 5. Mekanizmi Koordinues i Kosovës MKK për HIV dhe TBC në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit Global,
 6. Grupii i Angofit për specializantët e mjekësisë familjare,
 7. Komisione të tjera të rëndësisë më të vogël të cilat i garantohen me memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe PRAK.