Bashkëpunëtorët

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ANF http://amchealth.org/

Shoqata kombëtare për luftimin e kancerit të gjirit JETA/VITA

Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë